fbpx

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie plastycznym

Do wygrania organizacja urodzin lub udział w półkoloniach

Konkurs dzielimy na dwie kategorie wiekowe młodsze dzieci będą kolorować,  ( 3-5 lat  ) ,a starsze rysować ( 6-10 lat )

Co zrobić aby wygrać tak atrakcyjne nagrody ?

Pojawić się na sali wykupić bilet i rysować

Zgłosić się do konkursu i zaprosić znajomych do głosowania na naszym Fanpage  na Wasze rysunki ( największa ilość polubień rysunku wygrywa )

Zbieranie prac kończymy 15 maja

Głosujemy do 26 Maja

Więcej informacji ….dzwoń lub pisz do nas albo wpadaj i rysuj 🙂

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Definicje
  1. Fanpage – profil publiczny Sala Zabaw “Złoty Smoczek” pod adresem https://www.facebook.com/zloty.smoczek/.
  2. Laureat konkursu – uczestnik, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które przyznana została nagroda, po spełnieniu warunków przedstawionych w pkt. 5.
  3. Osoba wyróżniona – uczestnik, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które została przyznana nagroda pocieszenia po spełnieniu warunków przedstawionych w pkt. 5.
  4. Nagroda – oznacza voucher na zorganizowanie urodzin lub zaproszenie na półkolonie zgodny z opisem w punkcie 6.
  5. Organizator –  SALA ZABAW “ZŁOTY SMOCZEK” Michał Grabarek.
  6. Konkurs – przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
  7. Regulamin – przedstawia zasady i warunki konkursu.
  8. Uczestnik – dziecko, które przystąpiło do Konkursu reprezentowane przez osobę dorosłą, rodzica lub opiekuna prawnego i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
  9. Zadanie Konkursowe oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie Fanpage’a określający wymagania stawiane Uczestnikom.
  10. Zgłoszenie Konkursowe oznacza kreatywne rozwiązanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika

 

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Organizatorem jest firma SALA ZABAW “ZŁOTY SMOCZEK” Michał Grabarek z siedzibą w mieście Bydgoszcz. Organizator jest osobą zapewniającą Nagrodę.
  2. Regulamin dostępny jest pod postem konkursowym i zostaje udostępniony na prośbę Uczestnika w wiadomości prywatnej.
  3. Przystępując do konkursu, poprzez spełnienie warunków – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, ani też tworzony we współpracy z inną firmą zewnętrzną. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.
  5. Konkurs nie jest grą  hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

 

 1. Przedmiot i czas konkursu
  1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika zadań ustanowionych przez Organizatora.
  2. Konkurs rozpoczyna się 27.04. i trwa do dnia 15.05.2018 głosowanie do 26 maja.
  3. Do konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania będąc gościem Sali zabaw “Złoty Smoczek”.

 

 1. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie uczestnictwa w konkursie
  1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
  2. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski
 2. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
 3. wykonała kompletnie zadania przedstawione w pkt. 5.1 w dowolnej kolejności;
 4. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
 5. kupiła dowolny bilet wstępu na salę zabaw Złoty Smoczek
 6. wyraziła zgodę na udostępnianie wizerunku

 

 1. Przebieg konkursu
  1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy wykonać zadania przedstawione przez Organizatora, których treść brzmi następująco:

Dziecko w zależności od przedziału wiekowego musi wykonać zadanie:

Najmłodsze smoczki (3-5 lat) – pokolorowanie w oryginalny sposób naszego Złotego Smoczka.

Smoczki juniorki (6-10 lat) – narysowanie autorskiego smoczka i nazwanie go.

Zbieraj lajki pod rysunkiem Twojego dziecka.

Zadanie musi być wykonane na Sali Zabaw “Złoty Smoczek”

Aby zwiększyć swoją szansę możesz udostępnić post konkursowy.

  1. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę przedstawioną w punkcie 5.1.
  2. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
  3. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną i autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego.
  4. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
  5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów przedstawionych w punktach 5.2-5.5 nie będą uwzględniane w Konkursie, będą usuwane przez Organizatora, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
  6. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedna Nagrodę.
  7. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłoniony Laureat Konkursu oraz uczestnicy wyróżnieni.
  8. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych będzie brana pod uwagę ilość like’ów uzyskana przez Uczestników.
  9. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony na ścianie Fanpage’a po zakończeniu konkursu.
  10. W publikacji, o której mowa w pkt. 5.10 będą podlegały nazwy użytkowników, Osoby Wyróżnionej oraz Laureata Konkursu.
 1. Nagrody
  1. W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:
 1. Dla Laureata Konkursu: do wyboru voucher na realizację urodzinek w Sali Zabaw “Złoty Smoczek” lub zaproszenie na półkolonie dla 1 dziecka
 2. Dla osób wyróżnionych przewidziane są nagrody pocieszenia
  1. 1 wyróżnienie – pakiet 10 wejściówek bez ograniczeń z datą ważności 6 miesięcy
  2. 2 wyróżnienie – pakiet 5 wejściówek bez ograniczeń z datą ważności 3 miesięcy
  3. 3-5 wyróżnienie – bilet wstępu bez ograniczeń z datą ważności 1 miesiąc
  1. Nagrody w konkursie mogą ulec nieznacznym zmianom lub zostać rozszerzone po porozumieniu Uczestnika z Organizatorem.
  2. W przypadku takiej samej ilości głosów organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o przyznaniu nagród.

 

 1. Wydanie Nagrody
  1. Laureat Konkursu oraz Osoby Wyróżnione zobowiązane są w ciągu 2 dni od ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu, zgłoszenia się poprzez wiadomość prywatną na Fanpage’a Organizatora w celu ustalenia szczegółów przekazania Nagrody.
  2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych

 

 1. Dane osobowe
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Fanpage’a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® w celach związanych  z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku
  z ewentualnym trybem reklamacyjnym.

 

 1. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
   ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji
  i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, straci też prawo do ewentualnej Nagrody.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage’a lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie Facebook®.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
  3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
  4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
  5. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.
  6. Podczas trwania konkursu regulamin będzie dostępny w godzinach otwarcia Sali Zabaw “Złoty Smoczek” na recepcji.

Tomasz Ritter